Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El núcleo central de la asignatura es el estudio clásico de los sistemas dinámicos tanto en tiempo discreto (ecuaciones en diferencias finitas y sistemas de ecuaciones en diferencias finitas) como en tiempo continuo (ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales), así como de sus aplicaciones en el entorno económico, que se complementa con la consideración de algunos modelos dinámicos probabilísticos (cadenas de Markov) y algunas de sus aplicaciones.
El desarrollo de estos temas exige el estudio de algunos nuevos conceptos y técnicas 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Maneig del llenguatge matemàtic i la seua utilització en la representació i interpretació de models econòmics.
 • Habilitat per a la utilització del raonament matemàtic per a la seua aplicació en situacions reals del món econòmic.
 • Coneixement de les eines matemàtiques bàsiques i la seua aplicació a l'entorn econòmic.
 • Ser capaç d'utilitzar tècniques informàtiques per a la resolució de problemes.
 • Coneixement i maneig d'eines matemàtiques pròpies dels models econòmics dinàmics.
 • Capacitat d'accedir a la informació econòmica oferida a través de models matemàtics.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la resolució de problemes individualment i formant part d'un grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

•Introducir a los alumnos en el conocimiento y el uso correcto de algunas de las técnicas y modelos del análisis dinámico, tanto en el caso de tiempo discreto (ecuaciones en diferencias finitas y sistemas) como en el caso de tiempo continuo (ecuaciones diferenciales y sistemas)
•Introducir a los alumnos en el conocimiento de los procesos estocásticos, en particular las cadenas de Markov
•Proporcionar y resolver suficientes ejemplos de aplicación a la Economía de los modelos considerados
•Familiarizar a los alumnos con la utilización de instrumentos computacionales para la resolución de problemas e interpretación de resultados
•Contribuir al proceso formativo general de los estudiantes intentando desarrollar su capacidad de razonamiento abstracto e intuitivo-geométrico

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 35013
Professor/a responsable:
TOMAS LUCAS, JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix