Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura tiene un contenido de alto interés para la formación de los futuros economistas. El contexto global de todas las operaciones económicas es el de un sistema mundial altamente integrado, en el que las relaciones internacionales y los impactos de las decisiones del poder político y económico afectan a todos los habitantes del planeta, si bien de manera sumamente asimétrica. Para entender los mecanismos que rigen estas interacciones sistémicas, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de Macroeconomía (tanto de los conceptos de diversas macromagnitudes como de las reglas que rigen la actuación de las políticas macro), estadística, Historia Económica y otras disciplinas, motivo por el que se ha ubicado la asignatura en segundo curso de carrera. Asimismo, el estudiante debe tener siempre presente que el sistema económico mundo funciona a través de la interacción de fenómenos de naturaleza muy diversa, de manera que el concepto de lo económico se amplia en sus interacciones con la política, geografía, medio ambiente, demografía y otras ciencias. En definitiva, no sólo es imprescindible el conocimiento de diversas materias de primer curso, también se necesita un nivel cultural propio de estudiantes universitarios para entender las múltiples interacciones entre variables de naturaleza muy diversa (social, ambiental, geográfica, política y económica)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té com a objectiu formatiu fonamental dotar els estudiants dels instruments bàsics i dels coneixements necessaris per a la comprensió i interpretació de la realitat econòmica mundial.

Els objectius formatius específics són els següents:

 •  
  • Conèixer l'entorn econòmic i institucional en el qual s'insereix l'empresa.
  • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants sobre la ubicació competitiva i institucional de l'empresa.
  • Adquisició d'estratègies de reflexió, síntesi i avaluació.
  • Capacitar l'alumne per a entendre l'evolució de l'economia, els canvis estructurals i les variacions conjunturals.
  • Aprofundir en la comprensió pels alumnes dels principals conceptes econòmics i de determinades tècniques estadístiques a través de la seua aplicació a la realitat econòmica actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La asignatura tiene como objetivo formativo fundamental dotar a los estudiantes de los instrumentos básicos y de los conocimientos necesarios para la comprensión e interpretación de la realidad económica mundial.

 

 

Dades generals

Codi: 35011
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix