Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura es la segunda asignatura del grado de Economía en la secuencia de Macroeconomía, siendo continuidad de la asignatura Introducción a la Macroeconomía del primer curso, segundo semestre. 

Se encuadra dentro de la materia Análisis Económico. 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos, teóricos y empíricos, necesarios para comprender y analizar los problemas de las fluctuaciones de económicas para una economía cerrada (sin relaciones con el exterior). En ese contexto se explican los principales problemas (inflación y/o desempleo) a los que las autoridades económicas se pueden enfrentar y los instrumentos de política económica de que disponen para estabilizar la economía. Por último, el análisis a corto plazo se amplia para considerar, de forma sencilla, los aspectos más básicos de una economía abierta. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE6 : Redactar projectes de gestió econòmica a escala internacional, nacional o regional.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el que és, possiblement, el principal missatge de Keynes en la seua teoria general: els vincles existents entre els diferents mercats que componen una economia i que determinen el comportament i evolució de les variables macroeconòmiques.
 • Entendre l'impacte de les polítiques del govern sobre les variables macroeconòmiques tant a curt com a mitjà termini.
 • Ser capaç d'entendre alguns fonaments microeconòmics que subjeuen en les variables macroeconòmiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

•Aplicar los conocimientos adquiridos a una primera aproximación a las causas de la crisis financiera internacional, usando el modelo de oferta y demanda agregada desarrollado a lo largo de la primera parte del programa.  

 

 

Dades generals

Codi: 35010
Professor/a responsable:
CARMONA MARTINEZ, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix