Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Estadística es una herramienta fundamental para el análisis de la información económica y empresarial; de ahí que su enseñanza se incluya en las titulaciones de Economía de todo el mundo. La asignatura de Estadística I es la primera asignatura de la materia denominada Métodos Cuantitativos: Estadística y Econometría, dentro del Grado en Economía de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de Estadística Descriptiva que permiten presentar y resumir de manera eficiente la información contenida en un conjunto de datos económicos y empresariales, así como describir los modelos básicos de probabilidad que se utilizan en el análisis económico y empresarial, y mostrar aplicaciones de éstos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre com descriure i presentar (de forma tabular i gràfica) les dades econòmiques.
 • Saber resumir de manera eficient la informació continguda en un conjunt de dades econòmiques.
 • Conèixer i entendre els principis bàsics de l'anàlisi exploratòria de dades.
 • Conèixer i saber aplicar els models de probabilitat que s'utilitzen en l'anàlisi econòmica.
 • Ser capaç de seleccionar el marc teòric adequat per a extraure conclusions a partir de dades econòmiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ser capaz de utilizar el programa Excel para realizar análisis descriptivo de datos y calcular probabilidades de distribuciones binomiales y normales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35009
Professor/a responsable:
CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix