Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura es la segunda en la secuencia de Microeconomía y sigue a la asignatura "Introducción a la Microeconomía" del primer semestre de primer curso. Se encuadra dentro de la materia Análisis Económico.
El Análisis Económico moderno se divide en dos grandes campos de estudio: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de agentes económicos individuales, es decir, de cualquier individuo o entidad que desempeñe algún papel en el funcionamiento de la actividad económica.
En la asignatura "Introducción a la Microeconomía" se introducen las teorías económicas diseñadas para explicar los principios descubiertos en clase recurriendo a mercados experimentales, y sus aplicaciones. La asignatura "Microeconomía Intermedia" abarca los contenidos no presentes en la primera asignatura: comportamiento del consumidor y demanda, comportamiento del productor y poder de mercado, y mercados no competitivos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre el paper dels incentius i de les decisions estratègiques en el comportament d'empreses i consumidors i la seua importància en el disseny de les polítiques econòmiques i les institucions.
 • Entendre la naturalesa dinàmica de les relacions econòmiques, el paper de les decisions intertemporals i de les expectatives dels participants en els mercats.
 • Conèixer les diferents estructures de mercat i les seues implicacions en l'eficiència.
 • Obtenir un coneixement bàsic dels problemes que sorgeixen quan hi ha asimetries d'informació en els mercats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Entender la capacidad de las simplificaciones de la teoría económica para explicar el mundo económico en el que vivimos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35006
Professor/a responsable:
LOPEZ CUÑAT, JAVIER MATEO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

 • GRAU EN ECONOMIA
  Tipus d'assignatura: BÀSICA (Curs: 1)
  Tipus d'assignatura: BÀSICA (Curs: 2)