Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura es la primera asignatura en la secuencia de Macroeconomía; tiene su continuación en la asignatura Macroeconomía Intermedia del primer semestre de segundo curso. Se encuadra dentro de la materia Análisis Económico.

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto a nivel teórico como empírico, para comprender y analizar los problemas económicos a nivel agregado. Además, enseña al estudiante a utilizar el razonamiento analítico para plantear problemas económicos y resolverlos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE6 : Redactar projectes de gestió econòmica a escala internacional, nacional o regional.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els problemes bàsics que estudia la macroeconomía: activitat, ocupació i preus agregats.
 • Entendre els diferents indicadors que serveixen per a mesurar la marxa agregada de l'economia.
 • Comprendre la importància del creixement econòmic i el paper que exerceix el sistema financer.
 • Comprendre la naturalesa del cicle econòmic i els instruments de la política econòmica disponibles per a estabilitzar les fluctuacions.
 • Introduir la problemàtica de les economies obertes en les seues relacions comercials i financeres amb altres països.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35005
Professor/a responsable:
CARMONA MARTINEZ, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix