Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Història Econòmica és una assignatura de caràcter formatiu que, a més, aporta una dimensió addicional i necessària a les ensenyances que rep el futur economista com són: la visió del llarg termini, l'èmfasi en els processos de canvi tecnològic i de canvi estructural, i la consideració de tots aquells aspectes institucionals, polítics i socials que condicionen l'estructura canviant i evolutiva de l'economia. L'estudi a llarg termini de l'evolució econòmica ha de permetre al futur economista l'adquisició de la perspectiva històrica de les diferències que persistixen hui en les rendes per habitant entre països i reflexionar, d'esta manera, sobre les causes del creixement i el desenrotllament. La importància de l'assignatura radica en que la concepció que tinguem sobre allò que s'ha ocorregut condiciona la nostra manera de veure el present. La Història Econòmica és un pont entre Història i Economia; i la col·laboració entre estes dos disciplines és especialment fructífera i enriquidora a l'aportar cada una la seua pròpia concepció teòrica i metodològica. Per tant, donada la naturalesa d'esta assignatura, té interrelació amb la resta de Departaments que impartixen la seua docència en el Grau d'Economia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Derivar de les dades informació rellevant per a analitzar els fenòmens historicoeconòmics.
 • Conèixer i analitzar situacions concretes de l'economia internacional, nacional i regional, dels sectors d'aquesta i de l'evolució en el transcurs de la història.
 • Identificar les fonts d'informació historicoeconòmica rellevant i el seu contingut.
 • Entendre la gènesi, l'evolució i el funcionament de les institucions econòmiques.
 • Entendre la complexitat i la diversitat regional dels fenòmens econòmics.
 • Comprendre el funcionament de l'economia a nivell agregat i l'efecte que sobre aquesta tenen les diferents polítiques econòmiques i les institucions.
 • Conèixer i comprendre els determinants del creixement econòmic i de les desigualtats regionals.
 • Comprendre les possibles causes dels cicles econòmics i els efectes de les polítiques econòmiques.
 • Conèixer l'entorn econòmic nacional, europeu i internacional, els sectors productius i el funcionament de les institucions econòmiques.
 • Conèixer quin ha estat l'origen dels problemes econòmics.
 • Conèixer com han interactuat els factors econòmics i no econòmics al llarg de la història i l'evolució dels diversos enfocaments del pensament econòmic modern.
 • Conèixer i comprendre la naturalesa del comerç internacional i del marc financer en què aquest es va desenvolupar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Analitzar i sintetitzar els fets econòmics i el seu desenrotllament històric, així com comprendre la importància dels fets econòmics del passat i la seua incidència en els esdeveniments històrics posteriors.

2. Comprendre bàsicament el procés de naixement i transformació de les principals institucions econòmiques al llarg de la història.

3. Distingir els condicionants i forces que han impulsat o frenada el desenrotllament econòmic en el llarg termini.

4. Analitzar i distingir les conseqüències desiguals que tenen per als diferents països les relacions econòmiques internacionals en el procés histótico.

5. Analitzar de forma crítica les polítiques econòmiques aplicades en moments històrics concrets, a través de l'avaluació dels seus objectius, mesures, instruments i resultats aconseguits, així com les seues conseqüències sobre el conjunt de la societat.

6. Desenrotllar la capacitat d'exposició oral i escrita sobre els fets econòmics y/o problemes històrics.

7. Identificar, manejar i analitzar amb criteri, fonts documentals, bibliofráficas i estadístiques i aplicar-les als processos històrics.

8. Desenrotllar l'habilitat del treball en grup, per mitjà de l'assignació de funcions dins d'un equip. Comprendre que el treball en equip suposa una responsabilitat directa en la dinàmica del grup i en els seus resultats

 

 

Dades generals

Codi: 35003
Professor/a responsable:
SAIZ PASTOR, CANDELARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix