Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En este curso aprenderás los principios económicos, primero participando directamente en experimentos y posteriormente estudiando la teoría económica relacionada y sus aplicaciones. Durante la participación en los experimentos económicos podrás observar los principios económicos en acción. Después de cada experimento, tras haber recopilado y trabajado sus datos, presentaremos las teorías económicas diseñadas para explicar los principios que has descubierto en el laboratorio y sus aplicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar raonaments analítics per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls.
 • Comprendre el paper dels preus en l'economia i la determinació d'aquests en els diferents tipus de mercats.
 • Comprendre els principis bàsics del mercat a través de l'anàlisi de l'oferta i la demanda.
 • Veure la relació entre mercats competitius i eficiència.
 • Introduir la problemàtica de les economies obertes en les seues relacions comercials i financeres amb altres països.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Entender la capacidad de las simplificaciones de la teoría económica para explicar el mundo económico en el que vivimos.

 

 

Dades generals

Codi: 35000
Professor/a responsable:
BALLESTER PLA, PABLO CORALIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix