Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Instrumentos y Productos Financieros, con 6 créditos ECTS, se sitúa en el cuarto curso del Grado en Dirección y Administración de Empresas, dentro del itinerario Contabilidad y Finanzas. Se complementa con las asignaturas Finanzas Internacionales, Auditoria Financiara y Contabilidad de los Grupos Empresariales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE9 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprensió sobre conceptes relacionats amb les operacions bancàries i els seus instruments financers. Analitzar els mercats monetaris i els instruments de renda fixa en els mercats de capitals. Comprendre les característiques dels instruments de renda fixa. Comprendre l'estructura temporal dels tipus d'interès. Analitzar els instruments de cobertura del risc. Els productes derivats sobre tipus d'interès. Comprendre el funcionament bàsic dels mercats d'assegurances i pensions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Comprender los conceptos relacionados con las operaciones bancarias y los instrumentos financieros. Analizar los mercados monetarios. Conocer y comprender los instrumentos de renta fija: qué productos de renta fija existen en el mercado, tanto en deuda pública como en privada; cómo valorar la renta fija; qué riesgos existen asociados a la misma (cómo medirlo y gestionarlo); y qué estrategias de cobertura existen. Estudiar, analizar y conocer las consecuencias que sobre los productos de renta fija y sobre las deudas soberanas tiene la situación económica actual.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22050
Professor/a responsable:
BENITO CHICOTE, FRANCISCA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix