Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FINANCES INTERNACIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Finanzas Internacionales se sitúa en el último cuatrimestre del Grado en Administración y Dirección de Empresas (4er curso, 2er semestre, 6 ECTS). Una vez estudiadas las asignaturas obligatorias de Finanzas, con esta asignatura optativa se pretende profundizar en las decisiones financieras específicas COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ¿relacionadas con las actividades de la empresa en un ¿entorno internacional. Así, el alumno debe comprender cómo afecta el tipo de cambio en las ¿operaciones comerciales o financieras en divisas así como las formas de minimizar su impacto ¿(coberturas). Para ello, se abordará el funcionamiento del mercado de divisas y toda la ¿problemática del cobro, pago y financiación en divisas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE9 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre els mercats financers internacionals: els mercats de divises, l'euromercat, els mercats de derivats sobre divises, etc. Comprendre les qüestions relacionades amb les activitats de l'empresa en un entorn internacional: identificació, mesurament i gestió del risc de canvi; implicacions del risc polític en la valoració de projectes i l'estructura financera, el cost de capital dels projectes internacionals, les decisions de finançament en un context global. Després de cursar aquesta matèria, l'alumne haurà de ser capaç de gestionar el risc de canvi i  establir el pla d'inversió i finançament en divises.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los aspectos que influyen en la dirección financiera de la empresa multinacional, especialmente aquellos relacionados con los tipos de cambio u y la financiación internacional.
 • Conocer y entender las teorías explicativas de la formación de los tipos de cambio.
 • Conocer el funcionamiento y estructura del mercado de divisas.
 • Identificar los distintos riesgos por tipo de cambio a los que se enfrenta una empresa.
 • Conocer la gestión y cobertura de los riesgos de tipo de cambio.
 • Aplicar la gestión y cobertura de riesgo de cambio a las operaciones comerciales internacionales.
 • Aplicar la gestión y cobertura del riesgo de cambio a los estados contables de la empresa multinacional 
 • Ampliar la conceptualización de las finanzas en un entorno más amplio como son los mercados financiero internacionales.
 • Utilizar soporte informático y estadístico para la toma de decisiones cuando entra en juego el riesgo de tipo de cambio y riesgo país.

 

 

Dades generals

Codi: 22047
Professor/a responsable:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix