Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMUNICACIÓ EN MÀRQUETING

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Comunicación en Marketing es una asignatura optativa de 6 ECTS que se oferta en el segundo semestre del cuarto curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas.

La asignatura Comunicación en Marketing pretende proporcionar al alumnado los conocimientos y competencias fundamentales sobre el papel que la comunicación comercial tiene en la gestión empresarial como transmisor de información sobre la oferta comercial de la empresa al mercado.

Con tal fin se profundiza en el proceso de planificación publicitaria, prestando especial atención al proceso de difusión de las campañas publicitarias y a la evaluación de sus resultados. Además, se analizan el resto de herramientas de marketing disponibles para las empresas e instituciones que permiten comunicar el valor de la oferta comercial al mercado prestando especial atención a las nuevas formas de comunicación comercial.

Adicionalmente, se incide en la comunicación integrada de marketing y, por tanto, en la necesidad de coordinar las diversas herramientas de comunicación e integrarlas adecuadamente con el fin de generar sinergias.

La asignatura Comunicación en Marketing profundiza en el estudio de la comunicación como uno de los componentes del marketing operativo y supone, por tanto, una continuidad de los estudios en materia de comercialización e investigación y de mercados. Esta materia junto con las asignaturas, también de carácter optativo, Distribución Comercial, Dirección de Ventas y Marketing Internacional configuran la especialidad o itinerario en Marketing del grado en Administración y Dirección de Empresas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer la terminologia i conceptes acadèmics utilitzats en l'àmbit de la comunicació comercial. Dominar els dots d'observació i anàlisi, com també el pensament creatiu per a resoldre els problemes en l'àmbit de comunicació comercial que es puguen plantejar. Dominar les característiques del mètode científic aplicat a l'àmbit de la comunicació comercial. Fomentar l'actitud crítica davant la realitat. Capacitar per a la cerca selectiva de la informació i documentació complementària. Capacitar per a l'ús d'aplicacions informàtiques afins al procés de difusió i avaluació de resultats de campanyes publicitàries. Redactar informes sobre aspectes concrets de la comunicació comercial. Exposar en públic els resultats obtinguts després de l'elaboració d'informes. Conèixer el paper rellevant que la comunicació comercial té en l'empresa actual. Comprendre les tècniques de promoció comercial com a instruments que permeten comunicar valor al mercat. Dominar els fonaments i tècniques de les eines susceptibles de transmetre informació sobre l'oferta comercial al mercat. Dominar els coneixements de la gestió de l'activitat publicitària per a assumir les responsabilitats de comunicació de l'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Objetivos cognitivos:

 

OC1. Entender el proceso de comunicación de marketing.

OC2. Conocer las diferentes herramientas de comunicación disponibles para las empresas.

OC3. Conocer las fases de la planificación de la actividad publicitaria.

OC4. Comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing.

 

Objetivos instrumentales:

 

OI1. Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de comunicación en marketing en la empresa.

OI2. Ser capaz de seleccionar y utilizar las herramientas apropiadas para resolver problemas específicos de comunicación comercial.

OI3. Capacitar para la búsqueda selectiva de la información y de documentación complementaria.

 

Objetivos actitudinales:

 

OA1. Responsabilizarse de su aprendizaje y de los resultados del mismo.

OA2. Tener capacidad para trabajar en equipo y afrontar problemas de forma colectiva.

OA3. Mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 22043
Professor/a responsable:
CALDERON MARTINEZ, PURIFICACION AURORA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix