Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PREDICCIÓ I CONJUNTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La actividad económica general se ve sometida constantemente a fluctuaciones de distinta naturaleza, amplitud y duración que tienen una influencia directa sobre la gestión y los resultados de las empresas que en ella desarrollan su actividad. A través del análisis de coyuntura aprenderemos a analizar los datos de una economía concreta, concebida como un estado, un conjunto de ellos, una región determinada, un sector concreto o una empresa a nivel individual, y estudiar su estacionalidad, identificar sus tendencias, diagnosticar su posición cíclica, y determinar su posible evolución a corto plazo. En definitiva, el alumno será capaz de proporcionar informes que contengan información homogénea y sistemática, que contribuyan a la efectividad en la toma de decisiones a nivel estatal, institucional, regional, sectorial o empresarial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i comprendre els fonaments i l'àmbit d'actuació de l'anàlisi de conjuntura. Conèixer i entendre l'àmbit temporal en què es desenvolupa l'anàlisi de conjuntura. Conèixer i comprendre les característiques bàsiques de les fluctuacions econòmiques. Analitzar i identificar les principals fonts i característiques dels indicadors econòmics. Identificar i extraure les principals components no observades en indicadors econòmics. Conèixer i entendre els mètodes bàsics de previsió econòmica. Identificar i extraure les principals components subjacents en indicadors econòmics. Conèixer i comprendre l'estructura i el contingut d'un informe de conjuntura econòmica. Aprendre a realitzar en la pràctica un informe de conjuntura econòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Identificar y extraer de manera práctica las principales componentes no observadas en indicadores económicos.
• Aplicar y utilizar los métodos básicos de previsión económica.
• Identificar y extraer de manera práctica las principales componentes subyacentes en indicadores económicos.
• Conocer y entender las implicaciones de los diferentes métodos de extracción de tendencias e identificación de ciclos económicos.
• Enfocar y adaptar la estructura y el contenido de un informe de coyuntura económica a distintos públicos objetivo.

 

 

Dades generals

Codi: 22035
Professor/a responsable:
FUENTES LEVIA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix