Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AUDITORIA FINANCERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

lEn la actualidad estamos ante un momento de comparabilidad de información contable a nivel internacional que pretende satisfacer las necesidades informativas de los mercados internacionales de capitales, en el marco del nuevo modelo contable europeo dentro de la normalización contable internacional. En este marco vamos a desarrollar nuestra asignatura, la auditoria externa o legal, también conocida como auditoria financiera, cuyo pilar básico es la contabilidad

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE8 : A partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn usant diversos instruments tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Obtenir una sòlida formació acadèmica en l'aplicació de tècniques i procediments de treball i una especialització i capacitat pràctica en auditoria que permeta a l'alumne iniciar-se en la professió d'auditor legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Obtener una sólida formación académica en la aplicación de técnicas y procedimientos de trabajo y una especialización y capacidad práctica en auditoria que le permita al alumno iniciarse en la profesión de auditor legal

 

 

Dades generals

Codi: 22033
Professor/a responsable:
GONZALVEZ ALBERO, FRANCISCO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix