Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY I PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Diseño y Planificación de Estrategias de Comunicación, dentro del Grado de Sociología impartido en la Universidad de Alicante, realiza una aproximación integral a todo lo que puede significar la comunicación para la sociedad, las organizaciones y las personas. Además de la revisión de principios e ideas básicas, se plantea la definición y programación de actuaciones concretas que permitan calibrar adecuadamente el alcance de las diversas fórmulas de comunicación.

Debemos tener en cuenta que el Grado en Sociología que propone la UA se centra en tres perfiles profesionales: Intervención Social, Investigación Social Aplicada y Políticas Públicas. En los tres casos, un conocimiento experto de las posibilidades que ofrece la comunicación, con la consiguiente adecuada gestión e implantación, puede aportar al alumno un factor diferencial que le facilite una mejor integración en el entorno laboral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE3 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació.

- Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.

- Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.

- Gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.

- Saber en què consisteix el procés de comunicació, distingir les parts del pla de comunicació i conèixer les fases de l'actuació estratègica i els tipus d'estratègies de comunicació.

- Conèixer i comprendre les tècniques específiques del procés de comunicació i els mètodes que es poden aplicar per a mesurar els resultats.

- Conèixer els diferents instruments i/o canals de difusió, siguen convencionals o no convencionals, amb especial atenció a les noves tecnologies i la comunicació a través d'Internet.

- Proposar una estratègia o més de comunicació i programar accions concretes, com també el mesurament dels resultats.

- Aplicar criteris que tinguen en compte la situació, l'entorn i no danyen la sensibilitat social.

- Presentació d'un projecte de comunicació en el qual s'aplique el coneixement adquirit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información.
-Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
-Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento
-Gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
-Saber en qué consiste el proceso de comunicación, distinguir las partes del plan de comunicación y conocer las fases de la actuación estratégica y los tipos de estrategias de comunicación.
-Conocer y comprender las técnicas específicas del proceso de comunicación y los métodos que se pueden aplicar para la medición de los resultados.
-Conocer los diferentes instrumentos y/o canales de difusión, sean convencionales o no convencionales, con especial atención a las nuevas tecnologías y la comunicación a través
de Internet.
-Proponer estrategia/s de comunicación y programar acciones concretas así como la medición de sus resultados.
-Aplicar criterios que tengan en cuenta la situación, el entorno y no dañen la sensibilidad social.
-Presentación de un proyecto de comunicación en el que se aplique el conocimiento adquirido.

 

 

Dades generals

Codi: 23038
Professor/a responsable:
GONZALEZ PACANOWSKI, ANTONIO FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix