Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se imparte en el segundo cuatrimestre de cuarto curso. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se traducirán en 150 horas del estudiante.

El TFG está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de la UA al respecto, así como por el Reglamento sobre TFG/Trabajos Fin de Master desarrollado por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. De acuerdo con ello:

La Comisión de TFG del Grado en Sociología hará pública la relación de propuestas del TFG en el plazo que establezca el Centro.

El/la estudiante matriculado/a en el TFG deberá indicar necesariamente en su solicitud el orden de preferencia de todas las propuestas ofertadas, en los plazos que se habiliten anualmente para ello. Cada alumno/a podrá plantear propuestas de acuerdo con la normativa de la UA en vigor.

La Comisión de TFG del Grado en Sociología realizará la asignación provisional de cada estudiante a una de las propuestas, de acuerdo con el criterio de nota media del expediente académico.

La asignación provisional de propuestas será publicada por la Comisión de TFG del Grado en Sociología en los plazos que se habiliten anualmente para ello, pudiendo los/as estudiantes presentar reclamaciones durante un plazo máximo de 5 días hábiles desde dicha publicación. Una vez finalizado el período de reclamaciones, la Comisión de TFG las resolverá y hará pública la relación definitiva de asignaciones en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Requisitos

Para la evaluación del Trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.

Asimismo, para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Desenvolupament de l'aprenentatge autònom.

- Identificar problemes sociològics i abordar-ne la anàlisi en funció de les eines intel·lectuals de la disciplina.

- Comunicar resultats i coneixements.

- Desenvolupar una investigació aplicada en un àmbit social.

- Respectar els valors democràtics, els drets humans i la no-discriminació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 23033
Professor/a responsable:
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix