Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA MATEMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se integra dentro de la materia de Metodología y técnicas cuantitativas de investigación social, que en el Grado en Sociología se ocupa del conocimiento y dominio de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas avanzadas cuantitativas de investigación social, con especial atención al uso de programas de análisis de datos. Otras asignaturas dentro de la materia son Teoría y práctica de la técnica de la encuesta, Análisis de datos I y Análisis de Datos II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH1 : Coneixement i habilitats per a plantejar i desenvolupar una investigació aplicada, i per a triar les tècniques d'investigació pertinents en cada cas.
 • CEH2 : Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.
 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
 • CEE3 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els principis, regles i procediments de la investigació social

- Argumentar de forma científica

- Desenvolupar la capacitat de síntesi i anàlisi de conceptes

- Conèixer i utilitzar els models estructurals de covariàncies

- Diferenciar i aplicar els diferents tipus de models estructurals

- Conèixer i utilitzar el modelatge de sèries temporals mitjançant ARIMA

- Conèixer i utilitzar el modelatge de processos mitjançant cadenes de Markov

- Posseir les estratègies necessàries per a aplicar models correctament

- Conèixer i utilitzar programari específic per a modelatge d'estructures i processos

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer los principios, reglas y procedimientos de la investigación social
- Argumentar de forma científica
- Desarrollar la capacidad de síntesis y análisis de conceptos
- Conocer y utilizar los modelos estructurales de covarianzas
- Diferenciar y aplicar los diferentes tipos de modelos estructurales
- Conocer y utilizar el modelado de procesos mediante Cadenas de Markov
- Poseer las estrategias necesarias para aplicar modelos correctamente
- Conocer y utilizar software específico para modelado de estructuras y procesos

 

 

Dades generals

Codi: 23030
Professor/a responsable:
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix