Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA ECONÒMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Enmarcada en la Materia 12. Cambio Social, La Sociología Económica es necesaria para la descripción y explicación de las relaciones sociales económicas y el conocimiento de las claves estructurales básicas que articulan la realidad material y simbólica de la sociedad. Es fundamental para analizar las instituciones y procesos de carácter económico y así analizar y reflexionar sobre las transformaciones operadas en las sociedades actuales. La Sociología Económica se beneficia también de los resultados más recientes, como aquellos provenientes del análisis estructural y la evolución misma de la teoría económica, para mostrar la pertinencia y la necesidad de una aproximación sociológica de los fenómenos económicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH2 : Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.
 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Introduir l'estudiantat en la comprensió de la dimensió social de l'activitat econòmica.

- Mostrar la relació entre economia, política i societat.

- Recuperar una visió històrica de l'anàlisi sociològica dels fenòmens econòmics

- Desenvolupar la capacitat d'analitzar sociològicament institucions i processos de caràcter econòmic en el marc de la discussió contemporània de les relacions entre sociologia i economia

- Identificar, interpretar i reflexionar sobre les principals transformacions operades en el concepte i organització del treball

- Proporcionar eines conceptuals i metodològiques que permeten a l'estudiantat realitzar treballs acadèmics i/o professionals en el camp de la sociologia econòmica i del treball

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos

- Introducir a las/los estudiantes en la comprensión de la dimensión social de la actividad económica.
- Mostrar la relación entre economía, política y sociedad.
- Recuperar una visión histórica del análisis sociológico de los fenómenos económicos
- Desarrollar la capacidad de analizar sociológicamente instituciones y procesos de carácter económico en el marco de la discusión contemporánea de las relaciones entre sociología y economía
- Identificar, interpretar y reflexionar sobre las principales transformaciones operadas en el concepto y organización del trabajo
- Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a las/los estudiantes realizar trabajos académicos y/o profesionales en el campo de la sociología económica y del trabajo.

Objetivos específicos aportados por el profesorado

- Introducir al estudiante en la comprensión de la dimensión social de la actividad económica. Mostrar la relación existente entre economía, sociedad y política.
-Desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar sociológicamente instituciones y procesos de carácter económico en el marco de la discusión contemporánea de las relaciones entre sociología y economía.
-Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a los estudiantes realizar trabajos profesionales en el campo de la sociología económica

 

 

 

Dades generals

Codi: 23029
Professor/a responsable:
GARCIA RAMOS, AGUSTIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix