Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES QUALITATIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Técnicas cualitativas se inscribe en la materia Metodología y Técnicas Cualitativas para la Investigación Social. Tal como se describe en la Memoria de Grado de Sociología tiene como objetivo el “Conocimiento y dominio de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas avanzadas cualitativas de investigación social. 

La materia impartida tiene el objetivo de dar a conocer las principales técnicas cualitativas que se emplean en la investigación social. Con este objetivo, se combinan la reflexión metodológica con la práctica profesional. Durante el curso se abordarán las cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con el diseño y el trabajo de campo.

La materia impartida tiene su continuación en la asignatura, análisis de datos cualitativos que se impartirá en el segundo cuatrimestre.

La asignatura Técnicas cualitativas, tiene carácter obligatorio con un valor de 6 créditos.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA2 : Competències informàtiques i informacionals.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Connectar la investigació social amb les demandes explícites i implícites de l'entorn social

- Comprendre la metodologia qualitativa

- Saber connectar les diferents perspectives d'investigació en la seua finalitat de conquesta, construcció i comprovació de l'objecte d'investigació

- Comprendre les mútues afeccions entre objecte i subjecte del coneixement

- Connectar mètodes i tècniques d'investigació a partir d'objectius

- Conèixer les tècniques de mostreig no probabilístic

- Comprendre el procés d'investigació social, amb atenció especial al procés d'investigació qualitativa

- Conèixer les formes projectades i emergents dels dissenys d'investigació

- Exposar un projecte d'investigació qualitativa

- Integrar les perspectives qualitativa i quantitativa en els dissenys d'investigació

- Dissenyar i aplicar les tècniques qualitatives basades en la conversa

- Dissenyar i aplicar les tècniques qualitatives basades en l'observació

- Coneixement i ús de les fonts de dades secundàries

- Ser capaç d'aplicar els controls de qualitat de la investigació qualitativa

- Conèixer a nivell bàsic els programes per a l'anàlisi de textos (Atlas.tu o similars)

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Al finalizar el curso el alumno/a deberá:

1. Comprender el proceso de investigación social, con atención especial al proceso de investigación cualitativa.

2. Conectar métodos y técnicas de investigación a partir de objetivos.

3. Diseñar y aplicar las técnicas cualitativas basadas en la conversación

4. Diseñar y aplicar las técnicas cualitativas basadas en la observación

5. Conocimiento y uso de las fuentes de datos secundarios

6. Ser capaz de aplicar los controles de calidad de la investigación cualitativa.

7. Comprender la metodología cualitativa.

 

 

Dades generals

Codi: 23022
Professor/a responsable:
GONZALEZ RIO, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix