Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DE DADES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Análisis de Datos I se integra dentro de la materia de Metodología y técnicas cuantitativas de investigación social, que en el Grado en Sociología impartido en la Universidad de Alicante se ocupa del conocimiento y dominio de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas avanzadas cuantitativas de investigación social, con especial atención al uso de programas de análisis de datos. Otras asignaturas dentro de la materia son Teoría y práctica de la técnica de la encuesta, Análisis de datos II y Sociología matemática.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH2 : Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Preparar una matriu de dades estructurades per a l'anàlisi d'aquestes amb diferent programari

- Conèixer i preparar en diferents programaris matrius de dades procedents de fonts secundàries com el CIS, INE, Eurostat i altres fonts aplicables en la investigació social.

- Elaborar un protocol centrat en la detecció de biaixos en la informació quantitativa.

- Completar les fases de depuració, validació i anàlisi preliminària de dades estructurades una vegada operacionalitzades en variables i indicadors.

- Conèixer i aplicar de manera adequada l'anàlisi estadística aplicada en Ciències Socials: anàlisi univariable, anàlisi exploratòria de dades, contrast d'hipòtesi bivariable.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Introducir en los conceptos fundamentales implicados en la codificación de la realidad social
- Aplicar diferentes técnicas para el análisis exploratorio de datos
- Introducir al análisis bivariable (contraste de hipótesis)
- Introducir en la utilización del análisis gráfico.

 

 

Dades generals

Codi: 23021
Professor/a responsable:
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix