Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTUDIS DE GÈNERE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura “Estudios de Género” contribuye a la finalidad científica y profesional del Grado de Sociología por su aportación al análisis y conocimiento de las relaciones de género como principio básico de la organización de las sociedades, a la sensibilización sobre los problemas sociales y a la capacitación para la intervención social. Las competencias y habilidades adquiridas son relevantes para los tres perfiles profesionales definidos en la Memoria de grado: Intervención Social, Investigación Social Aplicada y Políticas Públicas.
Forma parte de la materia Políticas Públicas, cuyo descriptor es “el conocimiento de las políticas públicas con especial interés en el diseño y evaluación de políticas públicas de intervención social y programación y ejecución de proyectos de intervención social”. Se relaciona directamente con las asignaturas de Estructura Social, Estructura Social de España, Desigualdad y Exclusión Social, Planificación de la Intervención Social, Cambio Social y Tendencias de Futuro, y Políticas Sociales y de Bienestar; y de manera transversal con el resto de asignaturas del Plan de Estudios, dada la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la observación, el diagnóstico y la intervención en cualquier ámbito de la realidad social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Incorporar a l'expressió oral i escrita un llenguatge no sexista

- Conèixer els factors socials i culturals que intervenen en la construcció dels gèneres

- Conèixer els principals corrents teòrics del pensament feminista

- Saber analitzar les desigualtats de gènere, les seues causes i els indicadors per a mesurar-les

- Conèixer les principals polítiques d'igualtat

- Iniciar-se en l'elaboració de plans d'igualtat

- Introduir la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

- Avaluar l'impacte de gènere de les polítiques públiques i els projectes d'intervenció social

- Assumir un compromís ètic contra la desigualtat de gènere

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Asumir un compromiso ético contra la desigualdad de género.
 2. Conocer los factores sociales y culturales que intervienen en la construcción de los géneros.
 3. Conocer las principales corrientes teóricas del pensamiento feminista.
 4. Saber analizar las desigualdades de género, sus causas y los indicadores para su medición.
 5. Conocer y analizar los condicionantes sociales y culturales y las consecuencias de la violencia de género
 6. Conocer las principales políticas de igualdad.
 7. Evaluar el impacto de género de las políticas públicas.
 8. Incorporar a la expresión oral y escrita un lenguaje no sexista.

 

 

 

Dades generals

Codi: 23019
Professor/a responsable:
LOPEZ FERNANDEZ, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix