Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura dispone de 6 créditos ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS dedicados a los contenidos teóricos fundamentales; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de casos relacionados con las materias tratadas en clase.

De los 10 puntos que pueden obtenerse en la asignatura, 4 puntos es el máximo atribuible al trabajo escrito de parafraseado constructivo académico; 5 puntos es el máximo atribuible al examen (independientemente de la convocatoria), y 1 punto es el máximo atribuible por asistencia a clase. Se aprueba la asignatura una vez obtenidos 5 puntos o más. El alumno podrá presentarse a todas las pruebas objetivas (exámenes, trabajos escritos) que se realicen durante el curso académico de su matrícula: la mejor nota obtenida en cada uno de los tres segmentos de calificación (examen, trabajo escrito, asistencia y participación en clase) será la que computará para realizar la media de la calificación final constitutiva del Acta oficial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les teories de la democràcia.

- Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.

- Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.

- Capacitat de gestió de la informació política.

- Raonament crític sobre la realitat política.

- Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.

- Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític.

- Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer las teorías sobre la democracia.
• Identificar los componentes del sistema político y comprender las relaciones que se producen entre ellos. Interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico.
• Capacidad de análisis y síntesis sobre la realidad política. Capacidad de gestión de la información política.
• Adopción de un razonamiento analítico sobre la realidad política.
•Comprender las teorías sobre el poder, la autoridad, la ciudadanía política y el Estado, así como las formas de organización política.
•Capacidades para identificar y asumir procesos de consenso, negociación y conflicto político.
•Aptitud para evaluar correctamente los mecanismos operativos del Análisis Político profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 23002
Professor/a responsable:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix