Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

World and Spanish Economic History. 19th and 20th centuries, is a core course within the Degree in Administration and Business Management at the Faculty of Economics and Business at the University of Alicante which will be taught during the first term of the Academic Year 2011-2012. Despite any particular requirement is not needed for successfully overcoming the topic subject, is well advised to have completed an introductory course to economics (microeconomics and macroeconomics) for a better understanding of the topic subject

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

The course aims at providing with a general view of the historical evolution of western and Spanish economies. More specifically, the educative goals are itemized as follows:

• Training students for a better understanding of the evolution of economic issues, structural change and economic conjuncture (CG8, CG9, CE1, Ce2, CE3)
• Familiarizing students with the analysis of economic development (CG1, CG8)
• Making students aware of the relationships between economic and non-economic factors (CE3, CE12)
• Understanding the adaptative response of commercial companies to economic change (CE3, CE4).
• Deepen their knowledge of the main economic concepts as well as their application to analyze economic events by means of statistical methodology (CE4, CE12).

 

 

General

Code: 22012
Lecturer responsible:
MONTAÑO SANZ, FRANCISCO DE BORJA
Credits ECTS: 4,50
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 2,70

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: HISTORY AND ECONOMIC INSTITUTIONS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught