Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

In this course you will learn economics principles by first participating in experimental classroom markets and then studying the related economic theory and applications. The subject of economics is ideally suited to an experimental approach. By participating in economic experiments, you will be able to observe economic principles in action. After you have participated in an experiment and recorded the results, I will present economic theories designed to explain what happened in the laboratory. With the data collected from the classroom experiments, you can discover how well or how badly each theory works in predicting the experimental outcome. With this motivation, theories come to life and once they seem real, they become interesting.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE11 : Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

You will come to appreciate the great power and some of the shortcomings of economic theory in explaining the economic world in which we live.

 

 

General

Code: 22001
Lecturer responsible:
BALLESTER PLA, PABLO CORALIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,50
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
  Area: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
  Theoretical credits: 1,5
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught