Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET INTERNACIONAL PRIVAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El Dret internacional privat és la branca de l'ordenament jurídic espanyol que s'encarrega de regular les relacions privades internacionals. El procés d'integració europeu, els avanços en les tecnologies de la comunicació i la informació, l'increment dels moviments humans trasnacionals, l'anomenada globalització econòmica i l'eliminació dels obstacles al comerç internacional provoquen que les relacions privades internacionals hagen passat de ser l'excepció a ser la regla general. Els estudiants que cursen el grau de Dret ha de ser conscients d'aquesta realitat, conèixer les eines que el Dret internacional privat estableix per a garantir una adequada regulació d'aquestes relacions i reflexionar sobre els principis que han d'inspirar aquesta regulació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG10 : Capacitat de treballar en un context internacional.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudi i anàlisi del règim jurídic de les situacions privades internacionals, enteses com les relacions de trànsit transfronterer civil i mercantil que presenten elements d'estrangeria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Estudi i anàlisi del règim jurídic de les situacions privades internacionals, que són aquelles relacions de tràfic transfronterer civil i mercantil que presenten elements d'estrangeria.OBJECTIUS GENERALS OG. 1. Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del Dret internacional privat, en la mesura en què es tracta d'una assignatura diferent a la resta tant pel seu objecte (les relacions privades internacionals) quant per la seua funció (garantir la continuïtat de la regulació d'aquestes relacions en l'espai). ¿OG. 2. Proporcionar als graduats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a assessorar en assumptes internacionals. ¿OG. 3. Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics.OG. 4. Estimular la capacitat dels estudiants per a trobar i valorar la informació, fonamentalment en Internet, redactar escrits, elaborar informes professionals i treballs científics; així com per a comunicar-se oralment.¿¿ OBJECTIUS RELACIONATS AMB CONTINGUTS CONCEPTUALS. OC. 1. Comprendre què són les relacions privades internacionals i per què cal que siguen objecte d'una regulació diferenciada de les situacions privades merament domèstiques. OC. 2. Comprendre la divisió de la disciplina en quatre unitats en atenció a l'anàlisi dels tres grups de problemes que poden aparèixer en les relacions privades internacionals: resolució judicial o extrajudicial de controvèrsies, Dret aplicable, Reconeixement i execució d'actes i decisions estrangeres. OC. 3. Comprendre la classificació i interrelacions entre les fonts normatives del Dret internacional privat: les de producció estatal o interna, les de producció institucional (UE), internacional i transnacional. OC. 4. Conèixer quins són els valors i interessos del sistema de Dret internacional privat a l'hora de regular cada categoria de relacions privades internacionals. OC. 6. Comprendre l'aplicació dels conceptes bàsics de l'assignatura a les diferents institucions de Dret civil internacional i Dret dels negocis internacionals. ¿OBJECTIUS RELACIONATS AMB CONTINGUTS PROCEDIMENTALS OP. 1. Comprensió de les normes jurídiques, de sentències judicials i de manuals, estudis i articles doctrinals. OP. 2. Redacció d'informes jurídics, demandes i treballs de recerca. OP. 3. Procedir eficaçment en la cerca i maneig de les fonts legals i jurisprudencials, utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació. OP. 4. Habilitat per a aplicar les tècniques del raciocini en l'argumentació jurídica i per a presentar oralment les seues conclusions. OP. 5. Capacitat per al maneig de bases de dades, textos, documents i la seua sistematització de manera lògica i ordenat.OP.6. Raonar i argumentar jurídicament en la resolució de problemes relacionats amb l'assignatura. OBJECTIUS RELACIONATS AMB CONTINGUTS ACTITUDINALS  OA.1. Sensibilització cap a temes de la realitat social i jurídica relacionats, per exemple, amb la integració dels immigrants a Espanya, l'emigració, la interculturalitat o l'anomenada globalització econòmica. OA. 2. Mostrar un raonament crític respecte a l'adequació del Dret internacional privat actual per a oferir una resposta optima als problemes i reptes que sorgeixen en les situacions privades internacionals. OA. 4. Comprensió del Dret internacional privat com a instrument al servei de la pau, la tolerància i de la resolució pacífica de controvèrsies.OA. 5. Capacitat per a treballar en equip.

 

 

Dades generals

Codi: 19027
Professor/a responsable:
DESANTES REAL, MANUEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix