Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura "Dret de la Unió Europea" és una matèria obligatòria que s'imparteix en el primer quadrimestre del quart curs del Grau en Dret. Es troba en íntima connexió amb l'assignatura obligatòria de "Dret Internacional Públic", que s'imparteix en el segon quadrimestre del tercer curs, i amb l'assignatura optativa "Introducció a les Relacions Internacionals", impartides per l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Persegueix com a finalitat formativa, el coneixement i anàlisi de l'origen i evolució del procés d'integració europea, els objectius, principis i valors de la Unió Europea, així com les seues Institucions, sistema jurídic i la seua relació amb els ordenaments interns, el seu sistema jurisdiccional, la protecció dels drets fonamentals i l'estatut de ciutadania. Aquesta assignatura contribueix al perfil professional del títol i al desenvolupament de les competències específiques i genèriques del mateix en oferir el coneixement de la base de tot l'ordenament europeu Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a diferents llocs de funcionaris públics en l'àmbit de la Unió Europea. Aquest aprenentatge, a més, adquireix un caràcter estratègic si s'encamina cap a una major especialització posterior, aprofitant les noves oportunitats en el camp de les expectatives de creixent integració regional de caràcter transfronterer i les necessitats d'internacionalització de les empreses, entitats públiques i tot tipus d'organitzacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG10 : Capacitat de treballar en un context internacional.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el procés d'integració europeu.
 • Conèixer i comprendre els principis estructurals del dret de la Unió Europea.
 • Conèixer i comprendre les institucions de la Unió Europea i les relacions entre aquestes.
 • Conèixer i comprendre l'ordenament jurídic de la Unió Europea i el sistema de normes.
 • Conèixer i comprendre l'aplicació interna del dret de la Unió Europea.
 • Conèixer i comprendre l'acció exterior de la Unió Europea.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius Generals

Conèixer i comprendre el procés d'integració europeu.
Conèixer i comprendre els principis estructurals del Dret de la Unió Europea.
Conèixer i comprendre les institucions de la Unió Europea i les relacions que s'establisquen entre elles.
Conèixer i comprendre l'ordenament jurídic de la Unió Europea i el sistema de normes.
Conèixer i comprendre l'aplicació interna del Dret de la Unió Europea.
Conèixer i comprendre l'acció exterior de la Unió Europea.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19026
Professor/a responsable:
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,35
  Crèdits pràctics: 0,45
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,35
  Crèdits pràctics: 0,45

Estudis en què s'imparteix