Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura de Dret Internacional Públic és una matèria obligatòria que s'imparteix en el segon semestre del tercer curs del Grau en Dret i en els estudis simultanis de Dret i Administració i direcció d'empreses, i forma part del bloc de Dret Públic, juntament amb el Dret Constitucional o el Dret Administratiu. Aquesta assignatura troba continuïtat en l'assignatura obligatòria de Dret de la Unió Europea de quart curs, impartida conjuntament per les Àrees de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i de Dret Constitucional. Persegueix, com a finalitat formativa, la introducció a la complexa realitat de l'ordenament jurídic internacional, marcat fonamentalment pel seu caràcter descentralitzat, allò que el diferencia clarament dels ordenaments interns. Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a diferents llocs de treball com a funcionaris públics en l'àmbit de les Organitzacions Internacionals, com a Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, per citar-ne algunes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG10 : Capacitat de treballar en un context internacional.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE13 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE16 : Coneixement i utilització dels mètodes i tècniques d'investigació jurídica.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements bàsics, amb el suport de les fonts bibliogràfiques i documentals actualitzades, de l'àmbit del dret internacional públic, tenint en compte les últimes tendències del desenvolupament científic, jurídic i tecnològic.
 • Aplicar aquests coneixements al procés d'argumentació jurídica en els exercicis escrits i orals, mitjançant el treball individual i grupal.
 • Capacitat d'emetre judicis crítics sobre la realitat jurídica internacional.
 • Habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre els estudis posteriors.
 • Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a la funció pública interna i internacional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. L'aplicació dels continguts bàsics en el procés d'argumentació jurídica en els exercicis escrits i orals;

2. La capacitat d'emetre judicis crítics sobre la realitat jurídica internacional;

3. Habilitats en el maneig d'un llenguatge específic en el context de l'ordenament jurídic internacional que permeta a l'estudiant incidir en les diferents realitats utilitzant la terminologia jurídica adequada.

4. L'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre amb aprofitament estudis posteriors.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19024
Professor/a responsable:
CARREÑO GUALDE, VICENTA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix