Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura de Dret Financer I engloba els conceptes generals de la disciplina, dotant a l'alumne de les competències corresponents a la part general de la mateixa. Constitueix el punt de partida per a una adequada adquisició de les competències relatives a la resta d'assignatures d'aquesta mateixa matèria: Dret Financer i Tributari II, Tributació empresarial i Procediments tributaris i pressupostaris. L'autonomia d'aquesta disciplina, que estudia la Hisenda pública i l'activitat financera des d'un punt de vista jurídic, no impedeix que aquesta branca del Dret públic guarde una relació d'especialitat amb altres branques del Dret, tals com el Dret constitucional, administratiu o penal. Així mateix, la dimensió internacional de les activitats empresarials implica la utilització d'instruments específics en aquest àmbit, com els Convenis de doble imposició i les normes comunitàries d'harmonització, mostrant la connexió de la nostra disciplina amb el Dret internacional i el Dret comunitari.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement jurídic del fenomen financer en la doble vessant d'ingrés i despesa públics.
 • Proporcionar a l'alumnat una visió completa dels tipus d'ingrés públic, amb especial atenció al tribut.
 • Proporcionar a l'alumnat el coneixement adequat de la part material del dret tributari derivada de la llei general tributària.
 • Aproximar l'alumnat als aspectes formals del dret tributari derivats de la llei general tributària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Proporcionar a l'alumne un coneixement jurídic del fenomen financer en el seu doble vessant d'ingrés públic i despesa pública.
- Proporcionar a l'alumne una visió completa dels diferents tipus d'ingressos públics, fent especial recalcament en el tribut.
- Proporcionar a l'alumne l'adequat coneixement de la part material del Dret tributari derivat de la Llei General Tributària.
- Aproximar a l'alumne als aspectes formals del Dret tributari derivats de la Llei General Tributària.

 

 

Dades generals

Codi: 19020
Professor/a responsable:
BAYONA GIMENEZ, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix