Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

1.-Justificació.
El pla d'estudis del Grau en Dret destaca la versatilitat dels estudis proposats per al món professional i fa un especial énfasi en la estreta conexió del títol amb les profesions relacionades amb l'Administració Pública (especialment l'Administración de Justícia) i amb l'assesorament jurídic, on cumpleix un paper important l'assesorament jurídic a l'àmbit de la empresa. En aquest sentit, l'assignatura Dret del Treball I aporta a l'alumne un conjunt de coneiximents i competències que encaixen perfectament  als perfils professionals als qué s'orienta aquesta titulació de Grau. No cap dubte que un eficaç assesorament jurídic empresarial i la defensa dels drets dels trebajadors requereix inexcusablement un gran coneixement de la matèria Dret del Treball i de la Seguretat Social de la que aquesta assignatura forma part.

2.- Sentit i ubicació al pla d'estudis. Contexte en la titulació
L'ordinament jurídic és un en la seua esència peró la seua manifestació no és unívoca sino que es desplega en distintes branques que presenten autonomia i sustantivitat própia. El Dret del Treball i de la Seguretat Social constitueix una d'elles.

El naiximent d'aquesta disciplina troba el seu arrael al Dret Comú o Dret Civil. La consolidació del sector laboral de l'ordinament jurídic respón a la confluència d'un complexe conjunt de factors històrics, socials i jurídics del que el seu principal efecte es va manifestar en el fet que, a partir de determinat moment històric, la prestació de treball dependent i per compte alié deixara de ser regulada pel contracte civil de lloguer de servicis i pasara a comptar amb un marc contractual nou i propi: el contracte de treball.

Per un altra banda, l'estudi i coneiximent del Dret del Treball guarda una estreta relació amb el d'altres disciplines jurídiques que integren el pla d'estudis. És el cas del Dret Mercantil donat que la figura de l'empresari laboral i els problemes relacionats amb la situació de concurs de l'empresa exigeix que l'alumne es trobe familiaritzat amb diversos conceptes e institucions pròpies d'eixa branca del Dret. També guarda el Dret del Treball conexió amb el Dret Administratiu Sancionador i amb el Dret Penal, donat que l'evolució de les relaciones laborals ha cristalitzat en l'existència d'infraccions administratives i penals específiques de l'àmbit laboral. Por últim, no ha de deixar de ser destacada la relació actualment existent entre el Dret del Treball i el Dret Comunitari així com el Dret Internacional en general. Aixó es constata especialment per les nombroses Directives comunitàries en matèria laboral que l'Estat espanyol ha degut incorporar a l'ordenament jurídic intern i per la funció normativa que desemvolupa l'Organizació Internacional del Treball, on s'han aprovat nombrosos Convenis Internacionals que actualment formen part del nostre dret positiu.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement del sistema espanyol de relacions laborals, pel que fa a les relacions individuals i col·lectives i amb un estudi detallat dels drets i obligacions de les parts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.- Adquisició de la capacitat de comunicació oral i escripta
2.- Conéixer i comprendre el sistema de relacions laborals espanyol, pel que es refereix a les relacions individuals i colectives, i en particular dels drets i obligacions de les parts.
3.- Esser capaç d'assesorar en materia laboral.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19019
Professor/a responsable:
VIQUEIRA PEREZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix