Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L’assignatura proporciona a l’alumne el coneixement del component jurídic-real del Dret civil patrimonial. Junt amb Obligacions i Contractes, constitueix l’altre pilar del patrimoni de la persona.
La seua existència en el Grau de Dret es justifica per la necessitat de formar a l’alumne en l’estudi de la relació entre la persona i les coses o els béns, la qual cosa dona lloc al concepte de dret real. El dret de propietat, els denominats drets reals en cosa aliena (de gaudi, d’adquisició i de garantia) i el sistema de publicitat dels béns immobles que representa el Registre de la propietat, constitueixen elements bàsics de la formació jurídica de l’estudiant, necessàries per al posterior estudi de les institucions familiars i successòries.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement i comprensió de la relació jurídica real per oposició a la relació oblligatoria.
 • Coneixement del conjunt de regles de dret imperatiu que regulen els drets reals.
 • Coneixement del registre de la propietat en la triple faceta de sistema de publicitat dels drets reals, oficina pública i conjunt de llibres.
 • Raonar i argumentar jurídicament en la resolució de casos pràctics, en relació amb les matèries estudiades.
 • Procedir eficaçment en la cerca i l'ús de les fonts legals i de la jurisprudència, utilitzant les últimes tecnologies.
 • Mostrar una comprensió crítica de les diverses institucions juridicoprivades que integren els drets reals.
 • Ser capaç d'autoaprendre i determinar l'abast de les modificacions legislatives en la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Comprendre el component jurídic-real del Dret civil patrimonial: concepte de dret real, classes i dinàmica (des de l’adquisició fins a l’extinció).
Comprendre el Registre de la Propietat com a sistema de publicitat dels béns immobles: funcionament i principis organitzadors.

 

 

Dades generals

Codi: 19017
Professor/a responsable:
BUSTOS MORENO, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix