Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Context de l'assignatura 2016-17
L'assignatura "Dret penal. Part Especial" té com a objecte l'estudi d'una selecció dels delictes previstos en el Codi penal espanyol i en les lleis penals especials. Són essencials els coneixements dels conceptes de la part general del Dret penal, l'aplicació dels quals és imprescindible per a dur a terme l'anàlisi dels diferents delictes. El programa presenta tres blocs. En el primer s'aborden diverses consideracions generals sobre la sistemàtica de La Part especial del Dret penal. En el segon, s'estudien les principals infraccions contra béns jurídics individuals. Finalment, en el tercer, s'estudien algunes infraccions contra béns jurídics col•lectius. Esta assignatura és fonamental per a la formació jurídica, perquè permet conéixer les classes d'infraccions penals, els seus elements típics, les seues relacions i les seues conseqüències jurídiques."

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudi de les infraccions penals, en particular les regulades per la legislació penal especial.
 • Ser capaç d'interpretar normes juridicopenals que descriguen infraccions penals.
 • Ser capaç de resoldre un supòsit pràctic i determinar-ne la qualificació legal d'acord amb un tipus penal de la part especial, la responsabilitat criminal dels intervinents en el fet i la conseqüència jurídica aplicable a cadascun.
 • Adquisició de vocabulari juridicopenal específic de la part especial del dret penal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Interpretar normes juridicopenals que descriguen infraccions penals. • Resoldre un supòsit pràctic, determinant la qualificació legal d'acord amb un tipus penal de la part especial, la responsabilitat criminal dels intervinents en el fet i les conseqüències jurídiques aplicables a cada un d'ells. • Adquirir un vocabulari juridicopenal específic de La Part especial del Dret penal. • Manejar les fonts del Dret penal. • Manejar un vocabulari específic i bàsic de termes juridicopenals. • Aplicar les categories conceptuals estudiades en la teoria jurídica del delicte a les figures delictives concretes del Codi penal, analitzant les distintes interpretacions doctrinals i jurisprudencials. • Aprendre a exercir, en la resolució de casos pràctics, els diversos rols argumentatius dels actors jurídics implicats en el procés penal (acusació, defensa i juzgador).

 

 

Dades generals

Codi: 19016
Professor/a responsable:
CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix