Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura es cursa el segon semestre del segon curs dels estudis de Dret, quan les/els estudiants han començat a estudiar ja matèries que es consideren específicament jurídiques i.e. Dret romà, Civil, Processal, Penal, Administratiu i Constitutional. Si en el primer quadrimestre del primer any van tenir ja l'oportunitat d'entendre en què consisteix una aproximació en clau històrica i en clau filosòfica al Dret amb les assignatures d'Història i de Teoria del Dret, ara en el context recien esmentat, el programa de iusfilosofía els ofereix un contingut amb el qual adquirir eines per a una aproximació filosofíco-crítica al Dret, i fer-ho a més des d'una comprensió del jurídic com una pràctica argumentativa en la qual es pretén controlar-racionalitzar l'exercici del poder.

Els/les estudiants, que han donat els seus primers passos en relació amb diversos sabers jurídics, es veuran ara proveïts d'eines conceptuals-crítiques aportades al llarg de la història de la iusfilosofía. El programa d'aquesta assignatura persegueix a més proveir-los d'un marc o perspectiva més àmplia (la teoria general del Dret) des de la qual observar el Dret, que els ajude a entendre des d'ell l'estàtica (elements del Dret) i la dinàmica del jurídic, comprenent en açò últim tant la generació i derogació de normes jurídiques com molt especialment la seua interpretació i aplicació. Açò és, els permetrà encaixar els elements aportats pels diversos sabers en un marc conceptual jurídic general (els conceptes bàsics del Dret) elaborat des d'una comprensió del Dret com a pràctica argumentativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE13 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir consciència de les diverses perspectives de reflexió sobre el dret.
 • Aprendre els trets més importants de la contraposició entre concepcions iusnaturalistes i iuspositivistes, com a mitjà per a aprofundir en la comprensió de l'evolució del dret en l'època contemporània.
 • Discussió d'alguns problemes jurídics bàsics a la llum de la resposta donada per diversos iusfilòsofs dels segles XIX i XX. Des d'aquesta perspectiva es discuteixen en concret:  

a) La relació del dret amb la moral.
b) La relació del dret amb el poder.  
c) El fonament de la validesa i obligatorietat del dret.  
d) La concepció de la interpretació i aplicació del dret i el paper dels jutges.  
e) La concepció de la ciència del dret.

 • Comprendre l'actual paradigma constitucionalista i conèixer concepcions alternatives del dret (feminisme i dret, anàlisi econòmica del dret, etc.).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

I. Conèixer i discutir alguns dels problemes bàsics de la filosofia del Dret (relació Dret i Moral, el moment interpretatiu aplicatiu del Dret i la discrecionalitat, la tensió entre seguretat -l'element positiu del Dret- i justícia material -l'element ideal-, elements del Dret i rols dels diferents operadors de la pràctica jurídica) des d'una perspectiva històrica.

II. Comprendre els principals conceptes jurídics bàsics (regles, principis, validesa, sistema jurídic, dret subjectiu, ...), la seua relació entre si i la seua funció en la pràctica jurídica.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19013
Professor/a responsable:
ALEMANY GARCIA, MACARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix