Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Dels tres pilars bàsics sobre els quals s'assenta el Dret civil (persona, família i patrimoni), esta assignatura se centra en el contingut patrimonial, com a element necessari per al desenvolupament de la persona, estudiant-ho en el seu vessant dinàmic, com a conjunt de relacions creades pel subjecte.


Per mitjà de la present assignatura l'alumne adquirix els coneixements bàsics sobre la teoria general de les obligacions (concepte i fonts, compliment i incompliment, garanties, modificació i extinció) , la teoria general del contracte (concepte i elements, formació i interpretació, eficàcia i ineficàcia) , els contractes en particular (compravenda, arrendament, contractes d'obra i de servicis, préstec, fiança, contractes aleatoris, contractes per a la resolució de controvèrsies jurídiques, etc.) , així com la responsabilitat civil extracontractual.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la teoria general de les obligacions.
 • Conèixer i comprendre la teoria general del contracte.
 • Conèixer i comprendre els contractes en particular.
 • Conèixer i comprendre els principis bàsics de la responsabilitat civil extracontractual.
 • Raonar i argumentar jurídicament en la resolució de casos pràctics, en relació amb les matèries estudiades.
 • Ser capaç de procedir eficaçment en la cerca i ús de fonts legals i jurisprudència, utilitzant les noves tecnologies.
 • Ser capaç d'autoaprendre i determinar l'abast de les modificacions legislatives en la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Ser capaç de dur a terme una aplicació pràctica dels conceptes teòrics que es vagen veient al llarg del curs.

- Construir i definir una base sòlida en l'estudi del Dret civil.

 

 

Dades generals

Codi: 19011
Professor/a responsable:
BERENGUER ALBALADEJO, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix