Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

CONTEXT
En l'assignatura de Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat s'explica i estudia tant el sistema constitucional de drets i llibertats i les seues garanties com l'organització del poder i l'organització territorial del mateix en la Constitució espanyola. Amb aquesta disciplina l'alumnat ha d'obtenir una formació jurídic-constitucional bàsica del funcionament dels poders legislatiu, executiu i judicial en l'Estat social i democràtic de Dret. Així mateix, ha de conèixer les principals institucions de l'Estat, el sistema de drets i llibertats i les seues garanties constitucionalment establides i l'organització territorial del poder. Aquesta assignatura, amb açò, contribueix al perfil professional del títol i al desenvolupament de les competències específiques i genèriques del mateix en oferir el coneixement de la base de tot l'ordenament jurídic. El paper de l'assignatura dins del pla d'estudis s'articula dins dels coneixements bàsics, estant connectada amb els altres coneixements jurídics del pla d'estudis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre les institucions i els òrgans constitucionals.
 • Conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'estat espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJECTIUS
Objectius formatius
Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
Conèixer i comprendre les institucions i òrgans constitucionals.
Conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'Estat.

Objectius específics aportats pel professorat
Els objectius de l'Assignatura de Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat són els següents: Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola; les institucions i òrgans constitucionals i conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'Estat. Sobre aquesta base, l'alumnat ha d'aprendre a manejar les categories bàsiques del dret constitucional.

 

 

Dades generals

Codi: 19007
Professor/a responsable:
CAMISON YAGUE, JOSE ANGEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix