Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Introducció al Dret Processal és una assignatura de les considerades bàsiques en la formació de qualsevol jurista, i s'inserix en un context d'aproximació al Dret com correspon a les assignatures del primer any del Grau en Dret, dels Estudis de Dret i Administració d'Empreses i Dret i Criminologia. L'alumnat coneixerà que junt amb les normes reguladores de drets i obligacions també es regulen els instruments que permeten resoldre els conflictes en què aquells s'involucren, aprenent els fonaments del sistema espanyol de Justícia i les nocions elementals teoricoorgàniques del que en el llenguatge comú es coneixen com a judicis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Es pretén que l'alumnat conega els conceptes bàsics del dret processal, els principis que els integren, l'organització judicial espanyola i els aspectes més generals del procés civil: competència i parts. L'assignatura té també la finalitat de potenciar entre l'ús, des d'una perspectiva crítica, de les fonts doctrinals, jurisprudencials i legals essencials per a l'estudi del dret processal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Es pretén que els alumnes coneguen els conceptes bàsics del Dret Processal, els principis que els informen i l'organització judicial espanyola. L'assignatura té també la finalitat de potenciar entre els alumnes el maneig -des d'una perspectiva crítica- de les fonts doctrinals, jurisprudencials i legals essencials per a l'estudi del Dret Processal

 

 

Dades generals

Codi: 19006
Professor/a responsable:
RUIZ DE LA CUESTA FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix