Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Amb esta assignatura es pretén que l'alumne prenga consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials, tot i que ens trobem davant d'una branca de l'ordenament jurídic centrada en l'estudi de la persona. Així mateix, també es pretén que l'estudiant comprenga el sistema de fonts del nostre ordenament jurídic i adquirisca una visió sistemàtica de les principals manifestacions de l'autonomia privada. La seua existència en el Grau en Dret es justifica per la necessitat que té l'estudiant de conéixer les principals institucions que integren al Dret de la persona, com ara la capacitat, els drets de la personalitat, o els diferents estats civils i el seu significat, tenint especial rellevància la situació de menors i incapacitats i l'estudi de les institucions tutelars. A més de la persona física, s'aborda el concepte i classes de persones jurídiques en un intent de donar una visió en profunditat dels subjectes del Dret i les seues formes d'organització. Per les raons que s'acaba d'assenyalar, esta assignatura servix d'introducció a les assignatures de Dret d'obligacions i contractes, Drets reals i hipotecari, Dret de família i successions, Dret de danys i Dret del consum, on es generen diferents relacions jurídiques en què la persona constituïx l'eix vertebrador.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprensió de la configuració actual del dret civil com a producte de l'evolució històrica i la pluralitat d'ordenaments civils.
 • Comprensió i iniciació a l'ús del sistema de fonts de l'ordenament jurídic espanyol.
 • Anàlisi de les principals institucions que integren el dret de la persona.
 • Visió sistemàtica de les principals manifestacions de l'autonomia privada.
 • Raonament i argumentació jurídica en la resolució de casos pràctics quant a les matèries estudiades.
 • Eficàcia en la cerca i l'ús, amb les últimes tecnologies, de les fonts legals i de la jurisprudència.
 • Comprensió crítica de les diverses institucions juridicoprivades.
 • Capacitat per a autoaprendre i determinar l'abast de les modificacions legislatives en la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Identificar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics que es vagen veient al llarg del curs.

- Construir i definir una base sòlida en l'estudi del Dret civil.

- Apreciar els matisos existents entorn de l'aplicació del Dret civil en el territori espanyol.

 

 

Dades generals

Codi: 19005
Professor/a responsable:
MURTULA LAFUENTE, VIRGINIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix