Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Es tracta d'una assignatura formativa de primer curs en la qual es duu a terme una aproximació filosòfica al Dret i a la pràctica jurídica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE13 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Situar l'alumnat de primer curs en el context dels problemes que suscita la pregunta "Què és el dret?" i avançar en la clarificació d'aquests problemes, amb la vista posada en la rellevància per a la pràctica del dret. Això implica, en primer lloc, guanyar les eines conceptuals mínimes necessàries per a l'estudi del dret, amb especial èmfasi en l'adquisició de virtuts intel·lectuals (anàlisi, rigor, etc.) i, en segon lloc, introduir l'alumnat en les tres dimensions fonamentals del dret: com a fet, com a norma i com a valor.
 • Dotar a l'alumnat dels elements necessaris per a construir la imatge del dret com una "empresa racional" orientada a finalitats i valors. Això comporta superar les visions purament instrumental i ideològica del dret que el legitimen per l'existència mateix.
 • Introduir la noció de justícia i l'anàlisi d'aquesta en termes de valors jurídics fonamentals: llibertat, igualtat i seguretat.
 • Mostrar a l'alumnat la rellevància de la noció de "drets fonamentals" en la cultura jurídica moderna i en l'aplicació i interpretació del dret de les democràcies constitucionals. Proporcionar les nocions bàsiques sobre el concepte de dret fonamental i la fonamentació d'aquest.
 • Aclarir la noció de pràctica en relació amb el dret. Per a això, cal que l'estudiant assumisca la importància de la perspectiva argumentativa del dret.
 • Avançar en una comprensió més profunda del dret, mostrant les diverses concepcions que se n'han construït (formalisme, normativisme, iusnaturalisme, etc.) i orientant l'alumnat a una concepció del dret rellevant per a la pràctica jurídica.
 • Aprendre una taxonomia bàsica d'enunciats jurídics, com a eina conceptual bàsica per a la pràctica del Dret. Destacant-ne, en particular, la distinció entre normes constitutives i normes regulativas i entre regles i principis.
 • Aprendre les característiques essencials dels anomenats conceptes bàsics del dret i mostrar-ne a l'alumnat la utilitat per a comprendre i estudiar les diverses branques del dret.
 • Introduir l'alumnat en la teoria de les fonts del dret, amb l'estudi dels diversos models de producció normativa, de la derogació i de la regla de reconeixement.
 • Dotar l'alumnat de les eines conceptuals indispensables per a operar amb sentit en l'aplicació i interpretació del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-Situar l'estudiant de primer curs en el context de problemes que suscita la pregunta què és el Dret? i avançar en la clarificació d'aquests problemes amb la vista posada en la seua rellevància per a la pràctica del Dret. Açò implica, en primer lloc, fer-se amb les eines conceptuals mínimes necessàries per a l'estudi del Dret, posant especial èmfasi en l'adquisició de virtuts intel·lectuals (anàlisis, rigor, etc.) i, en segon lloc, introduir a l'estudiant en les tres dimensions fonamentals del Dret: el Dret com a fet, com a norma i com a valor.

-Dotar a l'estudiant dels elements necessaris per a construir la imatge del Dret com una “empresa racional” orientada a finalitats i valors. Açò suposa superar, d'un costat, una visió purament instrumental del Dret i, d'un altre costat, superar una visió ideològica del mateix que ho legitima per la seua pròpia existència.
-Introduir la noció de justícia i la seua anàlisi en termes de valors jurídics fonamentals: llibertat, igualtat i seguretat.
-Mostrar a l'estudiant la rellevància de la noció de “drets humans” en la cultura jurídica moderna i en l'aplicació i interpretació del Dret de les democràcies constitucionals. -Proporcionar-li les nocions bàsiques sobre el concepte de “drets humans” i sobre la seua fonamentació.
-Introduir a l'estudiant en les dimensions fonamentals d'estudi del Dret des d'una perspectiva sociològica.
-Avançar en una comprensió més profunda del Dret mostrant les diverses concepcions que del mateix s'han construït (iusnaturalismo, positivisme conceptual, positivisme ideològic, etc.) i orientant a l'estudiant a una concepció del Dret rellevant per a la pràctica jurídica.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19004
Professor/a responsable:
MISSERI, LUCAS EMMANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix