Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

PRELIMINAR:

“La docència dual i en línia es realitzarà de manera sincrònica per mitjà d'aula virtual”

L’assignatura Història del Dret i de les Institucions contribueix al desenvolupament del perfil professional del graduat en Dret i permet l’adquisició de les següents competències i habilitats per a l’exercici de la professió:
1. Comprendre el dret espanyol com a producte últim d’una complexa evolució jurídica.
2. Obtenir una visió clara de la diversitat historicojurídica en el marc d’una unitat política.
3. Conèixer les diferents maneres de creació del dret històric.
4. Conèixer la gènesi de les institucions historicojurídiques públiques i privades.
5. Interpretar fonts historicojurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
6. Analitzar críticament els textos històrics de contingut legal.
7. Adquirir consciència de la historicitat del dret en l’evolució de les seues fonts i institucions.
8. Conèixer les bases de l’argumentació historicojurídica.
9. Redactar escrits de temàtica historicojurídica.
10. Fer exposicions orals de temàtica historicojurídica.
11. Conèixer els recursos utilitzats històricament en la resolució de conflictes.
12. Treballar en equip sobre temàtica historicojurídica.
13. Usar les tècniques informàtiques per a l’obtenció d’informació historicojurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia històriques).
L’assignatura Història del Dret i de les Institucions és una assignatura de formació bàsica per al/a la futur/a egressat/da del grau en Dret que contribueix a l’adquisició dels coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries en l’exercici d’una professió jurídica i té com a objecte de coneixement l’evolució del dret al llarg de la història. L’alumnat, a partir de la comprensió de la història del dret, podrà justificar i motivar les particularitats del dret modern i, així, desenvolupar la capacitat per a aplicar els coneixements jurídics en la resolució de problemes pràctics mitjançant la presa de decisions raonades. De la mateixa manera, en l’assignatura es treballa la capacitat per a redactar escrits, elaborar informes i treballs científics de qualitat sobre la base de la documentació historicojurídica, i l’exposició oral de tots els exercicis escrits amb la finalitat de desenvolupar destreses per a l'exercici del dret.
L’habilitació en aquestes destreses permetrà a l’alumnat adquirir coneixements i competències que l’aproximen conceptualment i metodològicament al dret, juntament amb continguts complementaris per a la formació d’un/a jurista. Per aquest motiu, l’assignatura d’Història del Dret i de les Institucions incideix també sobre la importància de l’origen i la fonamentació de l’actual ordenament jurídic en l’àmbit econòmic, polític i social. Les matèries amb les quals es relaciona de forma complementària són el dret romà, l’economia, la comptabilitat, el dret de la llibertat de creences, la teoria del dret i la filosofia del dret.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació en un idioma estranger.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE16 : Coneixement i utilització dels mètodes i tècniques d'investigació jurídica.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els plantejaments conceptuals i metodològics de la història del dret espanyol.
 • Capacitat per a identificar i sintetitzar les diverses etapes en la història del dret espanyol.
 • Capacitat per a analitzar l'evolució institucional i documental del dret.
 • Aplicar la metodologia comparada en l'estudi de les fonts i institucions del dret històric espanyol.
 • Interpretar de manera crítica el procés evolutiu de les institucions historicojurídiques.
 • Identificar institucions i fonts del dret.
 • Suscitar fòrums de discussió sobre els factors desencadenants de l'evolució jurídica.
 • Cercar i manejar informació historicojurídica digitalitzada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius cognitius:
1. Comprendre el dret espanyol com a producte últim d’una complexa evolució jurídica.
2. Adquirir una visió clara de la diversitat historicojurídica en el marc d’una unitat política.
3. Identificar les diferents maneres de creació del dret en la història.
4. Explicar la gènesi de les institucions historicojurídiques públiques i privades sobre la base de la documentació.
5. Adquirir consciència de la historicitat del dret en l’evolució de les seues fonts i institucions.
6. Conèixer les bases de l’argumentació historicojurídica.
7. Conèixer els recursos utilitzats històricament en la resolució de conflictes.

Objectius instrumentals:
1. Interpretar fonts historicojurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
2. Analitzar críticament els textos històrics legals.
3. Usar les tècniques informàtiques per a l’obtenció d’informació historicojurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia històriques).
4. Redactar escrits de temàtica historicojurídica.
5. Fer exposicions orals de temàtica historicojurídica.
6. Coneixement i maneig crítics de les fonts d’informació, especialment les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).
7. Manipular documents i bibliografia en altres idiomes per a la seua aplicació al context jurídic.

Objectius actitudinals:
1. Adquisició de consciència crítica.
2. Col·laborar en el treball en equip sobre temàtica historicojurídica.
3. Desenvolupar el treball cooperatiu amb iniciativa i esperit emprenedor.
4. Fomentar la capacitat de lideratge en l’àrea d’especialitat des del coneixement avançat.
5. Potenciar l’autoaprenentatge i l’adaptació a situacions noves.
6. Respectar les diferències individuals i culturals en el marc dels drets fonamentals.
7. Valorar les opinions discrepants.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 19002
Professor/a responsable:
MARTINEZ ALMIRA, MARIA MAGDALENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix