Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se imparte en el segundo trimestre de cuarto curso del Grado en  RRLL y RRHH. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se traducirán en 150 horas del estudiante.

El TFG está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de la UA al respecto, así como por el Reglamento sobre TFG/Trabajos Fin de Master desarrollada por la Facultad de Derecho, normativa a la que se remite para los aspectos no recogidos en esta guía docente.

Como prerrequisitos, el plan de estudios prevé que, para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG5 : Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
 • CG7 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a desenvolupar projectes d'investigació en l'àmbit laboral.
 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE2 : Capacitat per a fer anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètodes i estudis de temps de treball.
 • CE3 : Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
 • CE4 : Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb el treball de fi de grau l'alumnat desenvolupa les capacitats disciplinars i professionals del títol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Utilizar de forma sistemática la documentación y las fuentes de investigación.
 • Desarrollar las destrezas necesarias para aplicar un método jurídico de investigación.
 • Ser capaz de exponer sistemáticamente las conclusiones y resultados de la investigación.
 • Utilizar de forma correcta y rigurosa el lenguaje técnico en el ámbito propio de las Ciencias Laborales.

 

 

Dades generals

Codi: 28044
Professor/a responsable:
BLASCO JOVER, CAROLINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,21
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04

Estudis en què s'imparteix