Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA LABORAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Cuando el alumno del cuarto curso de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos llega a Economía Laboral, ya ha tenido la ocasión de conocer en profundidad la trascendencia que tienen las políticas públicas orientadas a los mercados laborales en general y sobre los trabajadores en particular.
Es el momento de que Economía Laboral dé el enfoque micro y macroeconómico que este futuro profesional precisará en relación al funcionamiento de los mercados de trabajo y de la respuesta de éstos a las distintas decisiones públicas y privadas que en ellos y sobre ellos se toman.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i saber valorar críticament el funcionament dels mercats de treball, tant des d'una perspectiva microeconòmica com macroeconòmica.
 • Comprendre i saber interrelacionar els papers de l'estat, les associacions empresarials i els sindicats en el funcionament del mercat de treball.
 • Comprendre i saber valorar críticament els efectes de les polítiques d'ocupació i de les polítiques econòmiques sobre el mercat de treball i la repercussió que tenen en les relacions laborals.
 • Capacitat per a elaborar diagnòstics econòmics sobre diversos fenòmens laborals (desocupació, segmentació, estructura salarial, etc.).
 • Saber reconèixer els factors determinants de l'oferta i demanda d'ocupació.
 • Capacitat per a interpretar dades i indicadors relatius al mercat de treball espanyol.
 • Utilització adequada escrita i oral del vocabulari específic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos específicos que el profesor añade:
•    Comprender y valorar que es de capital importancia la necesaria e imprescindible colaboración entre todos los agentes sociales implicados en los mercados de trabajo para conseguir un crecimiento económico sostenido para el conjunto de la sociedad. Para ello, se pretende que el alumno sea capaz de conocer y analizar los conceptos económicos más relevantes en el ámbito laboral.

 

 

Dades generals

Codi: 28040
Professor/a responsable:
VILAPLANA TOMAS, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix