Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Tras el estudio de lasnormas y conceptos básicos de Derecho del trabajo en los cursos anteriores, esta asignatura pretende ofrecer al alumno un complemento a la materia ya conocida y asimilada, por el que se le ayude a comprender y manejar las fuentes que rigen la disciplina, lo que proporciona al alumno capcidad y destrezas suficientes para resolver los problemas prácticos que se derivan de la aplicación de las diversas normas laborales a los múltiples conflictos que pueden ser sometidos a su criterio profesional

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre les fonts del dret del treball i els principis bàsics d'aquesta disciplina.
 • Tenir aptitud per a aplicar en la pràctica la regulació laboral dels drets i deures de les parts en el contracte de treball.
 • Conèixer i saber aplicar en el cas concret els criteris legals de determinació de la norma laboral aplicable.
 • Conèixer i saber aplicar els criteris legals d'interpretació de les normes laborals.
 • Usar el vocabulari jurídic correcte, especialment quant a dret del treball, tant oralment com per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer y entender las fuentes del Derecho del Trabajo, así como los principios básicos de esta disciplina.
Aptitud para aplicar en la práctica la regulación laboral de los derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo.
Conocer y saber aplicar en el caso concreto los criterios legales de determinación de la norma laboral aplicable.
Conocer y saber aplicar los criterios legales de interpretación de las normas laborales.
Desempeño correcto en el uso del vocabulario jurídico, especialmente de Derecho del Trabajo, tanto oralmente como por escrito.

 

 

Dades generals

Codi: 28037
Professor/a responsable:
BAJO GARCIA, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix