Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTADÍSTICA APLICADA A LES RELACIONS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura ESTADÍSTICA és una assignatura de la matèria bàsica 'Estadística' inclosa en el grau en RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS. És una assignatura de durada quadrimestral que s'imparteix en el segon quadrimestre del primer curs del grau en RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS. La finalitat principal d'aquesta assignatura és familiaritzar a l'estudiant amb les eines bàsiques de l'anàlisi exploratòria de dades i la seua aplicació en l'àmbit laboral, de tal manera que siguen capaces d'organitzar, representar, analitzar i resumir un conjunt de dades usant els mètodes gràfics i numèrics més apropiats per a cada tipus de situació, així com interpretar de forma rigorosa els resultats obtinguts. Es pretén que el futur graduat siga capaç de reconèixer un problema estadístic ben definit i les eines estadístiques bàsiques per a resoldre-ho directament, o bé siga capaç d'interaccionar amb eficàcia amb un professional de l'estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir destresa en l'ús de les eines estadístiques bàsiques aplicades a l'àmbit de les relacions laborals.
 • Tenir aptitud per a interpretar adequadament els resultats d'una recerca per enquesta.
 • Adquirir els coneixements bàsics per a dissenyar, administrar, analitzar i presentar la informació obtinguda mitjançant una recerca per enquesta.
 • Usar programari professional en l'anàlisi estadística aplicada a fonts d'informació laboral.
 • Usar un vocabulari correcte de termes específics i el registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els objectius que es persegueixen són conèixer i aplicar a través d'un full de càlcul, els coneixements bàsics d'Estadística Descriptiva per a l'anàlisi de dades i la seua aplicació a les Relacions Laborals.

D'altra banda serà també un objectiu de l'assignatura dotar a l'alumne de les destreses suficients per a realitzar estudis estadístics bàsics en els seus treballs final de grau, així com l'elaboració de qüestionaris i enquestes que siguen pertinents.

 

 

Dades generals

Codi: 28033
Professor/a responsable:
PASCUAL ROMERO, MARIA AURORA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix