Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET TRIBUTARI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura proporciona al alumno conocimientos y capacidades básicas en relación con el Derecho Financiero, prestando una especial atención al Derecho Tributario. Se analizan  los  derechos y obligaciones que se generan tanto desde un punto de vista teórico, como práctico, con el estudio de los diferentes procedimientos tributarios que son de aplicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a la representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE7 : Capacitat per a assessorar a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre les nocions i institucions bàsiques del dret tributari.
 • Conèixer, comprendre i saber diferenciar les classes de tributs.
 • Ser capaç d'identificar i comprendre les diverses situacions jurídiques que deriven de l'existència d'una obligació tributària.
 • Assimilar, comprendre i aplicar els diversos procediments tributaris i el sistema de recursos i reclamacions en matèria tributària. 
 • Usar un vocabulari jurídic fiscal correcte, a més del registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Ser capaz de realizar funciones de asesoramiento tributario.
- Conocer las consecuencias de la actuación de un obligado tributario.
- Saber relacionarse con la Administración tributario en todos sus niveles territoriales.

 

 

 

Dades generals

Codi: 28026
Professor/a responsable:
PEREZ BERNABEU, BEGOÑA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix