Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL I PROTECCIÓ SOCIAL DEL NO NACIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Treball i protecció social del no nacional contribueix al perfil professional de l'estudiant de Grau en la mesura en què aporta els coneixements fonamentals en matèria de dret d'estrangeria, que resulten indispensables per a conèixer i donar resposta a la problemàtica que planteja el fenomen migratori, cada vegada més freqüent a Espanya, a causa del gran nombre de persones d'altres estats que accedeix al nostre territori a la recerca d'una oportunitat laboral. Es pretén, d'aquesta forma, que l'estudiant conega quin és el règim jurídic de treball i de protecció social que empara tant als estrangers comunitaris com als estrangers no comunitaris que pretenen desenvolupar a Espanya una prestació de serveis per compte propi o aliè. I açò amb l'objectiu que, en la seua vida professional, l'alumne siga capaç d'abordar de forma eficaç qüestions relacionades amb els drets laborals i de protecció social dels estrangers en general i dels immigrants en particular.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir aptitud per a aplicar en la pràctica la regulació laboral dels drets i deures de les parts en el contracte de treball.
 • Conèixer i comprendre la regulació específica del treball dels estrangers, especialment la relativa al règim d'accés al treball i la protecció social a l'estat espanyol.
 • Ús correcte del vocabulari jurídic, especialment de Dret del Treball, tant oralment com per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aptitut per a aplicar en la pràctica la regulació laboral dels drets i deures de les parts en el contracte de treball.
Conèixer i comprendre la regulació específica del treball dels estrangers, especialment la relativa al règim d'acces al treball i a la protecció social.

 

 

Dades generals

Codi: 28024
Professor/a responsable:
BLASCO JOVER, CAROLINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix