Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatoria obligatoria impartida en Tercer Curso, primer semestre, de los estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE9 : Capacitat per a assessorar i dur a terme tasques de gestió en l'àmbit de la seguretat social, l'assistència social i la protecció social complementària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la funcionalitat i dinàmica de l'obligació de cotització i saber aplicar les pertinents disposicions legals per al compliment efectiu.
 • Saber reconèixer en la pràctica les obligacions documentals de l'empresari per a constituir la relació jurídica de seguretat social i el compliment del deure de cotització.
 • Assimilar el règim jurídic vigent del procediment de recaptació i saber determinar-ne l'abast dels drets i les obligacions empresarials.
 • Assimilar i saber utilitzar els conceptes de contingències comunes i professionals i comprendre els efectes pràctics d'aquesta distinció.
 • Ús adequat de la terminologia jurídica i, específicament, de seguretat social tant oralment com per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos


Comprender la funcionalidad de la obligación de cotización, su dinámica y saber aplicar las pertinentes disposiciones legales para su efectivo cumplimiento.
Saber reconocer en la práctica las obligaciones documentales del empresario para la constitución de la relación jurídica de Seguridad Social y el cumplimiento del deber de cotización. Conocer los efectos derivados del incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de actos de encuadramiento y cotización, especialmente en cuanto a las responsabilidades de tipo administrativos y de asunción de prestaciones de Seguridad Social.
Asimilar el vigente régimen jurídico del procedimiento de recaudación y saber determinar el alcance de los derechos y obligaciones empresariales en el curso del mismo.
Asimilar y saber manejar los conceptos de contingencias comunes y profesional y comprender los efectos prácticos de esta distinción.

Saber reconocer las distintas modalidades existentes de convenios especiales con la Seguridad Social, y su adecuación a cada circunstancia concreta.

Conocer las singularidades que presenta el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, principalmente, en materia de acción protectora, así como de otros Regímenes y Sistemas Especiales de Seguridad Social.


Empleo adecuado de la terminología jurídica, y específicamente de Seguridad Social, tanto oralmente como por escrito.

Aprender al manejo correcto de las distintas fuentes de naturaleza jurídica.

 

 

 

Dades generals

Codi: 28020
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix