Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE3 : Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
 • CE4 : Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció).
 • CE5 : Capacitat per a dirigir grups de persones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les funcions i activitats desenvolupades pels departaments de recursos humans, a més dels seus objectius bàsics.
 • Saber interrelacionar les diverses disciplines que configuren la direcció de recursos humans.
 • Saber aplicar tècniques quantitatives i qualitatives per a investigar els llocs de treball, les competències i el personal.
 • Tenir aptitud per a participar en l'elaboració i el disseny d'estratègies de recursos humans.
 • Saber desenvolupar estratègies, aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (planificació, reclutament, selecció i inducció, formació, plans de carrera i retribució).
 • Saber analitzar polítiques, avaluar-ne les implicacions i elaborar informes en què es proposen alternatives per a la millora de polítiques de recursos humans.
 • Detectar i saber trobar solucions a problemes vinculats a discriminació de gènere, o d'una altra índole, en els processos de recursos humans (especialment contractació, promoció i retribució).
 • Saber manejar un vocabulari específic correcte i un registre escrit adequat. Saber comunicar-se en públic eficaçment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Comprender la importancia que tiene el factor humano como elemento estratégico de la empresa.
 2. Entender qué es la dirección de recursos humanos y cómo se desarrolla la función de personal en una empresa.
 3. Comprender la forma en que se analiza, diseña e implanta un plan estratégico de recursos humanos en una empresa.
 4. Conocer las herramientas básicas en las que se basa la dirección de recursos humanos para el análisis y desarrollo de estrategias de personal.
 5. Conocer los aspectos más importantes de cada una de las estrategias de recursos humanos derivadas del plan anterior (contratación, formación, retribución y evaluación del rendimiento)
 6. Entender cómo se diseñan e implantan las diferentes estrategias de RR.HH. de acuerdo con unas condiciones internas y externas dadas.
 7. Analizar qué estrategias de recursos humanos son más adecuadas para una determinada estrategia empresarial.

 

 

Dades generals

Codi: 28018
Professor/a responsable:
GASCO GASCO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix