Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET DEL TREBALL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El plan de estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos destaca la versatilidad de los estudios propuestos para el mundo profesional y hace un especial énfasis en la estrecha conexión del título con las profesiones relacionadas con el asesoramiento jurídico laboral y la gestión de los recursos humanos en la empresa. En este sentido, la asignatura Derecho del Trabajo II aporta al alumno un conjunto de contenidos jurídicos y competencias que encajan perfectamente en los perfiles profesionales a los que se orienta esta titulación de Grado. No cabe duda que un eficaz asesoramiento jurídico empresarial y la defensa de los derechos de los trabajadores requiere inexcusablemente un profundo conocimiento de la materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la que esta asignatura forma parte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assimilar i entendre les vicissituds modificatives de la relació laboral (mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i modificació substancial de les condicions de treball).
 • Tenir aptitud per a l'aplicació pràctica de la regulació laboral dels drets i deures de les parts en el contracte de treball.
 • Usar correctament el vocabulari jurídic, especialment el de dret del treball, tant oralment com per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Asimilar y entender las vicisitudes modificativas de la relación laboral (movilidad geográfica, movilidad funcional y modificación sustancial de las condiciones de trabajo).
Aptitud para aplicar en la práctica la regulación laboral de los derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo.

 

 

Dades generals

Codi: 28016
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix