Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE RELACIONS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo fundamental, es, generar en el alumnado interés por los contenidos y actividades desarrolladas para el mejor ejercicio profesional en la empresa. Esta asignatura básica es de interés general del resto de los perfiles profesionales que aparecen en la Memoria general de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Sus contenidos son fundamentales para el ejercicio profesional desde la perspectiva sociológica que sitúa al alumnado en el corazón del mundo del trabajo, facilitando teorías que permitan comprender mejor la estructura del mundo empresarial en sus múltiples facetas de interacciones con los trabajadores, empresarios, sindicatos, mercado de trabajo, división del trabajo, conflictividad laboral, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG5 : Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assimilar i raonar la teoria i els conceptes sociològics aplicats a l'estudi de les relacions laborals i a les característiques dels actors: sindicats, associacions empresarials i administracions públiques.
 • Identificar i saber interrelacionar les diverses teories i models analítics dels sistemes de relacions laborals.
 • Comprendre la influència dels conflictes socials i laborals en les relacions laborals.
 • Saber interpretar les dades socioeconòmiques i extraure'n conclusions pel que fa al mercat de treball.
 • Tenir capacitat per a analitzar críticament el sistema de relacions laborals a l'estat espanyol pel que fa al desenvolupament i els elements constitutius.
 • Tenir aptitud per a expressar-se oralment i per escrit de manera correcta i per a fer servir els conceptes propis de la sociologia en l'àmbit de les relacions laborals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1.- Objetivos generales:

· Desarrollar la capacidad de síntesis y de crítica en la realización de los trabajos ubicando al alumnado en el complejo mundo de la empresa.

2.- Objetivos específicos:

· Generar en el alumnado un espíritu crítico respecto de la realidad social existente con un conocimiento teórico de los orígenes de los paradigmas imperantes en cada época.

· Utilizar el estudiante una metodología científica en base al conocimiento y aplicación de las diferentes teorías sociológicas a los contenidos programáticos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 28014
Professor/a responsable:
SAEZ DIAZ, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix