Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET SINDICAL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Derecho Sindical I constituye contenido esencial del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en la medida en que aporta al graduado conocimientos en materia de libertad sindical, representación colectiva de los trabajadores, representatividad sindical y acción colectiva de los trabajadores en la empresa.
Dichos conocimientos forman parte de la materia relativa al derecho del trabajo, y resultan imprescindibles para un completo conocimiento del marco jurídico-laboral  en el que se desarrolla la prestación de servicios por cuenta ajena o propia, el cual, a su vez, constituye núcleo central de la titulación.
Si el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene como objetivo formar profesionales polivalentes capacitados para intervenir en el mundo del trabajo, el dominio de los principios inspiradores y contenido regulador del derecho social debe formar parte de los conocimientos adquiridos por el graduado, tanto si su actividad profesional se concreta en el ejercicio de la profesión de Graduado Social como si se inclina por la gestión de Recursos Humanos, y, aún con mayor sentido, si la actividad a desarrollar por el graduado se encuentra directamente relacionada con el asesoramiento en materia sindical.
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos debe proporcionar conocimientos especializados en el ámbito del derecho del trabajo, el cual, a su vez, se estructura en dos grandes bloques de conocimiento: las relaciones individuales de trabajo y las relaciones colectivas de trabajo. Esta especialización se completa con los pertinentes conocimientos en materia de régimen jurídico de la seguridad social y régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales.
Relaciones individuales de trabajo, relaciones colectivas de trabajo, derecho de la seguridad social y régimen jurídico de la prevención constituyen, conjuntamente, el núcleo esencial de los conocimientos en el ámbito del derecho del trabajo que deben integrar el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Resulta conveniente que la asignatura se imparta de manera simultánea a la relativa a la relación individual de trabajo, pues ambas constituyen diferentes perspectivas de un mismo fenómeno jurídico, constituido por el conjunto de derechos y obligaciones derivados de la condición de trabajador por cuenta ajena.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE6 : Capacitat per a dur a terme funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de les relacions laborals.
 • CE7 : Capacitat per a assessorar a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre i saber explicar el paper de les relacions col·lectives de treball dins del conjunt de l'ordenament jurídic laboral.
 • Conèixer i entendre les fonts de les relacions col·lectives del treball o dret sindical, a més dels principis bàsics del subsector de l'ordenament jurídic.
 • Entendre el valor que, en l'ordenament jurídic, té la llibertat sindical com a dret fonamental i saber reconèixer els drets individuals i col·lectius que la integren, a més dels mecanismes legals de tutela.
 • Assimilar les obligacions empresarials en matèria de drets col·lectius dels treballadors en l'empresa i saber complir les vies legals per a instaurar les estructures representatives dels treballadors en l'empresa.
 • Comprendre l'abast de la funció institucional que en la realitat social exerceixen actualment les associacions empresarials i els sindicats.
 • Ús correcte de la terminologia jurídica del dret del treball i especialment del dret sindical, tant oralment com per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Entender y saber explicar el papel de las relaciones colectivas de trabajo dentro del conjunto del ordenamiento jurídico laboral.
Conocer y entender las fuentes de las relaciones colectivas de trabajo o Derecho Sindical, así como los principios básicos de subsector del ordenamiento jurídico.
Entender el valor que en el ordenamiento jurídico tiene la libertad sindical como derecho fundamental y saber reconocer los derechos individuales y colectivos que la integran, así como sus mecanismos legales de tutela.
Asimilar las obligaciones empresariales en materia de derechos colectivos de los trabajadores en la empresa y saber cómo dar cumplimiento a los cauces legales para la instauración de las estructuras representativas de los trabajadores en la empresa.
Comprender el alcance de la función institucional que en la realidad social desempeñan actualmente las asociaciones empresariales y los sindicatos.

 

 

Dades generals

Codi: 28012
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix