Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET DE L'EMPRESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la asignatura de Derecho Mercantil se aborda el estudio de la parte general del Derecho Mercantil, el Derecho de Sociedades; los Contratos Mercantiles; el Derecho de los Valores; y el Derecho Concursal. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados e conocer el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios desarrollan a través de las empresas de las que son titulares. En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el segundo curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las estructuras económicas y empresariales que los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE6 : Capacitat per a dur a terme funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de les relacions laborals.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i assimilar la configuració actual del dret de l'empresa i de les principals institucions d'aquest.
 • Conèixer i comprendre l'estatut de l'empresari individual.
 • Conèixer els aspectes bàsics del dret de societats.
 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els contractes mercantils.
 • Tenir destresa en l'ús d'un vocabulari correcte de termes juridicomercantils i del registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

-Conocer y comprender los aspectos básicos del Derecho de la Empresa y del Mercado, incluyendo el derecho de los valores.

-Conocer los aspectos básicos del derecho de sociedades.

-Conocer y comprender el conjunto de normas jurídicas que desarrollan los contratos mercantiles.

-Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen el derecho concursal.

 

 

Dades generals

Codi: 28010
Professor/a responsable:
IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix