Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura “Introducció a la Ciència Política” correspon a l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració, Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, de la Universitat d'Alacant. “Introducció a la Ciència Política” (Formació Bàsica de Primer Curs, Segon Semestre, del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans) 6 crèdits *ETCS.

6 crèdits *ECTS (60 hores presencials i 90 hores de treball autònom de l'alumne)

La finalitat principal de l'assignatura és que l'estudiant adquirisca sòlids coneixements de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració, així com manejar habilitats específiques i generals que li permeten una adequada aplicació de l'aprés amb vista a un millor acompliment professional una vegada conclosa la seua etapa universitària formativa. D'ací la importància d'una correcta incardinació, i equilibri, entre les classes teòriques i pràctiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
 • CG7 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els components del sistema polític i entendre'n les relacions.
 • Saber interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
 • Tenir aptitud per a analitzar i diagnosticar la realitat política.
 • Saber interpretar la realitat política i raonar-la críticament.
 • Identificar els processos de consens, negociació i conflicte polític.
 • Tenir aptitud per a usar dades de recerca quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.
 • Fer servir un vocabulari correcte de termes específics i el registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Identificar els components del sistema polític i entendre les seues relacions.
• Saber interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
• Aptitud per a efectuar anàlisi i diagnòstics de la realitat política.
• Saber interpretar i raonar críticament sobre la realitat política.
• Identificació dels processos de consens, negociació i conflicte polític.
• Aptitud per al maneig de dades d'investigació quantitatius i qualitatius per a l'anàlisi política.
• Manejar un vocabulari correcte de termes específics i un registre escrit adequat.

 

 

Dades generals

Codi: 28008
Professor/a responsable:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix